Sus?inere oficial? pentru muzeele Minovici
www.comunicatedepresa.ro

Bucure?ti, 03 Iulie 2009 - Înalte oficialit??i române care au participat la “Visul unei nop?i de... Sânziene”, eveniment organizat de Asocia?ia Prietenii Muzeelor Minovici în noaptea de 30 iunie, promit s? sus?in? revitalizarea celor dou? muzee ?i gr?birea integr?rii lor în circuitul cultural ?i turistic românesc.

“Pute?i spera în ajutor pentru refacerea Muzeului de Art? Popular? Nicolae Minovici, c?ci v? spun c? nu spera?i degeaba! Îmi doresc s?-l protejez ?i s?-l rev?d a?a de frumos cum îl ?tiam când m? plimbam pe aici ?i-i auzeam clopo?eii de sticl?, în copil?rie”, a promis la încheierea spectacolului dl. Sorin Oprescu, Primarul Capitalei.

“Apreciez ini?iativele Prietenilor Muzeelor Minovici, motiv pentu care i-am ?i invitat mai demult s? contribuie la îmbun?t??irea legii mecenatului ?i sponsoriz?rii, a afirmat dl. Teodor Paleologu, Ministrul Culturii ?i Cultelor. Prin aceast? nou? lege îmi propun ca cei care doresc s? contribuie efectiv la ridicarea culturii române?ti s? se poat? bucura de condi?ii cât mai favorabile efortului lor”.

“Familia mea a fost prieten? cu inginerul Dumitru Minovici ?i astfel am cunoscut cele dou? muzee înc? din anii tinere?ii. So?ia mea este unul dintre fondatorii asocia?iei care ?i-a propus s? le sus?in? ?i s? contribuie la p?strarea spiritului acestora" a declarat la rândul s?u Primarul Sectorului 1, dl. Andrei Chiliman. “În plus, fiica noastra a fost ?i în acest an una dintre Sânziene".

“Avem marea satisfac?ie ca str?daniile asocia?iei noastre nu doar c? nu au trecut neobservate, dar au ?i f?cut s? creasc? permanent atât num?rul, cât ?i calitatea membrilor”, a spus doamna Georgiana Pogonaru, pre?edintele Asocia?iei Prietenii Muzeelor Minovici. “Cu ocazia acestui spectacol din livad? când, pân? ?i ploaia anun?at? ne-a ocolit ?i ne-a permis s? ne ducem visul pân? la capat, am dobândit noi prieteni distin?i care sper?m c? vor grabi revenirea celor dou? muzee la locul pe care îl merit? în peisajul cultural autohton”.

“Visul unei nop?i de... Sânziene” a fost cea de a treia edi?ie a “Nop?ilor de Sânziene la Minovici”, eveniment cultural menit s? redea caselor Minovici grandoarea cultural? ?i spiritual? de alt? dat? ?i s? atrag? noi prieteni în asocia?ie. Atât arti?ti consacra?i, precum cânt?rea?a Teodora Enache, actri?a Daniela Nane sau artista plastic? Maria Constantinescu, cât ?i studen?i ai Universit??ii Na?ionale de Arte sau elevi cu înclinare spre eseistic? ?i-au pus laolalt? talentul ?i au dat na?tere unui moment cultural irezistibil ?i irepetabil.

Asocia?ia” Prietenii Muzeelor Minovici” este o organiza?ie non profit creat? în 2005 la ini?iativa unui grup de iubitori de art? ?i cultur?, dup? modelul altor asociatii existente în lume. Scopul s?u este s? ajute Muzeele Minovici s?-?i recapete str?lucirea de alt?dat? ?i s? reintre în circuitul cultural na?ional ?i interna?ional, oferind totodat? un model de parteneriat public-privat în zona culturii din România.

Pân? în prezent, asocia?ia a reu?it nu doar s? sporeasc? vizibilitatea celor dou? muzee, dar ?i s? le creeze condi?ii mai bune prin montarea unei noi instala?ii de înc?lzire la Muzeul de Art? Veche Apusean? Ing. Dumitru Minovici, iluminarea exterioar? a Muzeului de Art? Popular? Dr. Nicolae Minovici, între?inerea peisagistic? ?i refacerea instala?iei electrice a gr?dinii, ?i altele.